Asuminen

Vasemmiston valinta: Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata elinympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Kuntien vastuulla on alueensa asuntopolitiikka, liikennejärjestelyt, puistot, vesi- ja viemäriverkot ja rakentamisen ohjaus. Kunnallispolitiikalla on merkitystä esimerkiksi sen suhteen, millaiseksi asumisen hinta muodostuu, millaiset ovat pyöräilyolosuhteet tai kuinka paljon ilmastopäästöjä syntyy.

Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa kuntia, joissa arki sujuu. Haluamme rakentaa kuntia, joissa jokaiselle löytyy tarpeitaan vastaava kohtuuhintainen koti. Haluamme rakentaa kuntia, joissa joukkoliikenne toimii ja asioille pääsee myös kävellen tai pyörällä. Vasemmisto haluaa rakentaa kuntia, joissa erilaiset ihmiset asuvat yhdessä samoilla asuinalueilla ja pääsevät osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

Asumisen hinta saadaan kuriin

Asumisen hinta pidetään kurissa riittävällä asuntotuotannolla ja vahvalla maapolitiikalla. Kunnan on kaavoitettava riittävästi asuntoja vastaamaan kysyntään ja rakennettava kuntaomisteisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Suuriin kaupunkeihin vuokrankorotusjarru hillitsemään vuokrien nousua.

Rakentamiseen saadaan laatua

Homekoulut ja muut sisäilmaongelmaiset rakennukset on korjattava tai uusittava. Uusien hometalojen syntyä on estettävä paremmalla rakennusvalvonnalla ja -neuvonnalla. Ympäristöterveystarkastuksia on lisättävä. Korjausvelan syntymistä pitää estää korjausinvestoinneilla ja kunnossapidolla. Rakentajan ja pääurakoitsijan vastuuta rakentamisen laadusta pitää lisätä. Kuntien tulee rakennushankkeissaan suosia kotimaista puurakentamista.

Yhteisiä asuinalueita rakennetaan

Kunnan on kannustettava erilaisia ihmisiä asumaan samoilla asuinalueilla ja toimittava asuinalueiden eriytymistä vastaan. Vuokra-asuntoja on rakennettava tasapainoisesti eri puolille kuntaa ja palvelujen on oltava tasalaatuisia eri asuinalueilla.

Katukuvaan saadaan taidetta ja vihreyttä

Julkisten rakennushankkeiden budjetista 1% tulee käyttää taidehankintoihin ja kunnan tulee tukea erilaisia julkisen taiteen muotoja ja katutaideprojekteja. Taidetta on tuotava myös asuinalueille ja lähiöihin. Viheralueista, lähimetsistä ja puistoista on pidettävä huolta.

Kunnat muutetaan energiaviisaiksi

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kuntien rakennushankkeiden tulee olla energiatehokkaita ja kunnallisten energiayhtiöiden tulee investoida uusiutuvaan energiaan. Julkiset hankinnat tulee tehdä ympäristöystävällisyys huomioiden ja kaavoituksen tulee tukea päästöjen vähentämistä.

Joukkoliikenne saadaan kuntoon

Joukkoliikenteen palveluihin ja niiden laatuun on panostettava, jotta ihmiset pärjäävät ilman autoja. Kaupungeissa joukkoliikenteeseen on panostettava voimakkaasti ja maaseudulla on pyrittävä tarjoamaan päivittäisasioinnin mahdollistava palvelutaso sekä kehitettävä kutsu- ja palveluliikennettä.

Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta lisätään

Kaavoituksella on mahdollistettava kävellen ja pyöräillen liikkuminen. Kevyt liikenne on otettava huomioon jo kaavoitusvaiheessa ja palveluja rakennettaessa. Katusuunnittelun ja teiden ylläpidon on tuettava turvallista ja sujuvaa kevyttä liikennettä.