Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vasemmiston valinta: Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaista lähellä ja helposti saatavilla

 

Vasemmistoliitto tekee työtä laadukkaiden ja tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Vaikka palvelut toimivat pääosin hyvin, ovat väestön sosiaali- ja terveyserot jatkuvasti kasvaneet. Ongelmana ovat peruspalveluiden riittämätön rahoitus, liian pitkät jonot sekä eri organisaatioiden väliset byrokraattiset raja-aidat, jotka estävät asiakkaiden ja potilaiden joustavan ja tarkoituksenmukaisen palveluiden käytön. Vasemmistoliitolle on tärkeintä hyvien julkisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen jokaiselle Suomessa asuvalle.

Kun ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja jokainen saa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon ja hoivan, niin ihmisten terveydentila paranee ja terveyserot pienenevät. Vaikka ihmisten hyvinvointi on jo arvo sinänsä, niin hyvä oikea-aikainen ja riittävä tuki johtaa myös taloudellisiin säästöihin, kun ihmiset ovat paremmassa kunnossa ja sairastavat vähemmän.

Hallitus valmistelee sote-uudistusta, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta, tuottajaorganisaatioita sekä asukkaiden oikeuksia palveluihin.  Valitettavasti sinänsä tarpeellinen sote-uudistus on oikeistohallituksen käsissä lähtenyt sivuraiteille, kun palveluiden turvaamiseen tähtäävästä hankkeesta on tullut yksityistämis- ja yhtiöittämisprojekti. Vasemmistoliitto edellyttää, että uudistus toteuttaa demokratiaa ja tasa-arvoa ja lisää palvelun tarvitsijoiden oikeuksia kustannustehokkaalla tavalla.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 

Jonot saadaan lyhyemmiksi

Palvelut on saatava heti kun niitä tarvitaan ja hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. Erityisesti perusterveydenhuollon ja matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen on panostettava. Palvelujärjestelmän on toimittava saumattomasti, ihmisten pallottelun ja organisaatioiden välisen vastuunsiirtelyn on loputtava.

Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin

Julkisia palveluja on parannettava, jotta kaikki asukkaat saavat yhtä hyviä palveluita kuin työterveyshuollon piirissä olevat. Sosiaalityöhön on panostettava, jotta kaikille ihmisille turvataan minimitoimeentulo ja mahdollisuudet selvitä elämässä. Kuntien on otettava käyttöön sosiaalinen luototus ja varmistettava velkaneuvonnan toimivuus. Sote-uudistuksen ja muiden merkittävien päätösten yhteydessä pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolten tasa-arvo on otettava päätöksenteossa huomioon.

Turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella

Vanhushoivaa ei saa heikentää eikä hoitajien määrää ole varaa vähentää. Vanhuspalvelulain säädösten noudattamista kunnissa on valvottava nykyistä tehokkaammin. Hallituksen linjausta hoitajien määrän vähentämisestä ei tule panna toteen. Vanhushoivassa pitää perushoitotyön lisäksi olla aikaa kohtaamiselle, ulkoilulle ja viriketoiminalle.

Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön varataan kunnon resurssit

Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava nykyistä enemmän. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee halvemmaksi, niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Perheille pitää olla tarjolla heidän tarvitsemaansa konkreettista kotiapua ja psykososiaalista tukea. Perhetyön tulee olla yksi saumaton palvelukokonaisuus ja perheitä ei saa pallotella palveluiden välillä.

Ihmisiä kuunnellaan heitä koskevissa asioissa

Vammaisten ja muiden erityisryhmien pitää saada päättää oma asuinpaikkansa. Elämänmittaisia palveluita ei tule kilpailuttaa vaan palvelut pitää järjestää henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Potilaiden ja asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiin ja palveluiden tulee vahvistaa.

Terveyskeskusmaksut poistetaan

Hyvät ja maksuttomat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Palvelumaksuja ei tule korottaa vaan päinvastoin niitä tulee alentaa. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa kokonaan.

Palveluja ei yksityistetä ja pakkoyhtiöitetä

Palvelut on järjestettävä ja tuotettava julkisesti, yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentäessä palveluja. Kuntalaisten verovaroja ei pidä valuttaa kansainvälisten terveysjättien voittoihin ja veroparatiiseihin. Julkisesti tuotettuja palveluja ei tule pakkoyhtiöittää, sillä se lisäisi ihmisten pallottelua, rikkoisi palveluketjut ja vähentäisi kansanvaltaa. Avoimuuden varmistamiseksi yhtiömuodossa toimiviin julkisiin palveluihin on sovellettava julkisuuslakia.