Työllisyys

Vasemmiston valinta: Parempi työllisyys ja hyvät työehdot

Kunta vaikuttaa alueensa elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen monella tavalla. Kunnat luovat elinvoiman ja työllisyyden edellytyksiä esimerkiksi kaavoituksen ja liikennepolitiikan kautta, julkisilla hankinnoilla, koulutuksella sekä järjestämällä yrityspalveluita.

Kunnat ovat merkittäviä ja suuria työnantajia ja työllistäjiä. Erityisen paljon kunnat työllistävät naisia. Vasemmistoliiton mielestä kuntien tulee olla vastuullisia ja hyviä työnantajia. Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät pystyvät tarjoamaan kuntalaisille hyviä palveluja.

Kunnilla on vastuu pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämisestä. Vasemmiston mielestä kuntien tulee hoitaa tätä vastuutaan aktiivisesti. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee elinvoimaa

Kaavoituksella, rakentamisella ja liikenneratkaisuilla tulee tukea elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä. Joukkoliikenteellä on mahdollistettava työssäkäynti, edullisella asumisella on mahdollistettava työvoiman saatavuus ja kunnan on kaavoitettava riittävästi yritystontteja.

Yrityspalvelut auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Kuntien yrityspalveluiden on vastattava erityisesti aloittelevien ja pienten yritysten tarpeisiin esimerkiksi yritysneuvonnan kautta. Kunnat voivat tarjota myös yhteistyötiloja yksinyrittäjille. Yrittäjille on tarjottava talous- ja velkaneuvontaa.

Hankinnoilla tuetaan paikallista ja vastuullista yritystoimintaa

Kuntien hankinnoilla on iso merkitys talouden ja työllisyyden kannalta. Hankinnoissa on asetettava sosiaalisia kriteerejä, joilla voidaan luoda mm. toisen asteen opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Hankinnat pitää suunnitella siten, että paikalliset ja pienet yrittäjät voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Hankinnoissa on huomioitava työehtosopimusten ja lakien kunnioittaminen ja asiallinen verojenmaksu.

Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tarvitaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja riittävät työllistämismäärärahat. Työttömien palvelut on koottava yhdelle luukulle. Työttömyyden pitkittyminen pitää estää tarjoamalla työttömille heidän tarvitsemiaan terveyspalveluja, kuntoutusta, koulutusta sekä palkkatukityömahdollisuuksia. Kaikille työttömille on järjestettävä työttömien työterveystarkastukset. Kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksiin on puututtava. Työttömien hyvinvointia on tuettava järjestämällä heille mahdollisuuksia käyttää kunnan liikunta- ja kulttuuripalveluita alennettuun hintaan.

Kunta on hyvä työnantaja

Kunnat ovat isoja työllistäjiä ja henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Henkilöstön asema on varmistettava suuressa maakunta- ja soteuudistuksessa. Hyvään työnantajapolitiikkaan ei kuulu lomauttaminen vaan palveluiden järjestämiseen pitää olla riittävä henkilöstö. Henkilöstöä on kuultava ja mahdollistettava heidän osallistuminen oman työnsä suunnitteluun. Kuntien toimintaa ei tule pakkoyhtiöittää eikä asettaa yksityisen voitontavoittelun kohteeksi. Kuntien on huomioitava myös yhteiskunnan lisääntyvä moninaisuus ja edistettävä yhdenvertaisuutta rekrytoinneissaan.

Kuntatyönantaja kouluttaa ja tukee jaksamista

Kuntatyönantajan tulee tarjota kaikille työntekijöilleen säännöllisiä koulutusmahdollisuuksia ja tukea heidän jaksamistaan. Ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamista on tuettava työnkierrolla ja koulutuksella sekä mahdollistamalla vapaaehtoinen työajanlyhennys. Lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihinsa pidennetään tutkitusti eläkeikää lähenevien työuria ja estetään ennenaikaisia eläköitymisiä.